Regulamin

Firma internetowa, działająca pod adresem trzecieoko.pl prowadzona jest przez Małgorzatę Teresę Gąsiorowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Teresa Gąsiorowska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 966-025-87-55, REGON: 050638100 z siedzibą 15-521 Zaścianki, ul. Zaścianki 54/6, tel. 601918035 e-mail: trzecieoko@trzecieoko.pl.

 1. Małgorzata Teresa Gąsiorowska prowadzi sprzedaż szkoleń za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie trzecieoko.pl.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych szkoleń z firmą.
 4. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  • wyboru zamawianego szkolenia,
  • wyboru sposobu płatności.
 5. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia internetowego. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informacje o etapach realizacji zamówienia, warunkach umowy - cenie, sposobie i terminie zapłaty, warunki zawartej umowy, zasady i warunki odstąpienia od umowy.
 7. Szkolenia realizowane są zgodnie z terminarzem i miejscem zamieszczonym na stronie trzecieoko.pl
 8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu trzech dni roboczych na konto bankowe Sprzedającego, wskazane w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, potwierdzającej złożone zamówienie.
 9. Zamawiający może odstąpić od umowy telefonicznie dzwoniąc pod numer 601918035 lub e-mailem pod adresem trzecieoko@trzecieoko.pl na tydzień przed terminem opłaconego kursu lub w każdej chwili , kiedy kurs nie został opłacony.
 10. Wszystkie zapytania odnośnie szkoleń oraz reklamacje można składać na adres trzecieoko@trzecieoko.pl oraz w każdy dopuszczony prawem sposób.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, gdy:
  • Klient nie wykorzystał opłaconego szkolenia i nie powiadomił o chęci odstąpienia od umowy lub przeniesienia terminu szkolenia.
  • w innych przypadkach, uregulowanych treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
 12. Małgorzata Teresa Gąsiorowska ma prawo odwołać szkolenie - i zwrócić wpłacone pieniądze w ciągu tygodnia lub przesunąć jego termin - w przypadku niedyspozycji zdrowotnej i wypadków losowych, o czym poinformuje Klientów w miarę swoich możliwości jak najszybciej.
 13. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przed mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Regulamin Sądu Arbitrażowego i zasady procedowania Sądu dostępne są pod adresem www.sakig.pl.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 15. Składając zamówienie w Firmie Małgorzata Teresa Gąsiorowska Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
 16. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2015 r.
 18. Regulamin obowiązuje w brzmieniu opublikowanym na stronie trzecieoko.pl. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.